Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

WDROŻENIA

1.      R. Ukielski członek zespołu wdrażającego - główny wykonawca wdrożenia- współtwórca technologii, Przędzenie metodą ze stopu elastycznych nici typu LycraŸ - ELASTON Ÿ, ZWCh „Celwiskoza” w Jeleniej Górze produkcja antyimportowa ok. 1000kg/rok do 1992 r.


Udział kandydata: 20%


2.      R. Ukielski członek zespołu wdrażającego, Wdrożenie do produkcji granulatu poliuretanowego o handlowej nazwie JELURŸ, lata: 1974-1975, ZWCh „Celwiskoza” w Jeleniej Górze produkcja ok. 500t/rok - do dnia dzisiejszego.


Udział kandydata: 24%


3.      R. Ukielski kierownik wdrożenia, Technologia dwustopniowego procesu otrzymywania poli(tereftalanu  etylenowego) przeznaczonego na folie i butelki, JELPETŸ, lata: 1994-1996,  ZCh „Jelchem” w Jeleniej Górze zdolność produkcyjna ok. 1000t/rok,


Udział kandydata: 27%


W tym racjonalizacja:


dostosowanie, razem z Laboratorium Badawczym „Jelchemu”, urządzenia typu „pijana beczka” o pojemności 17 m3  do procesu dopolikondensowania


4.      R. Ukielski główny wykonawca wdrożenia - współtwórca technologii, Uruchomienie produkcji elastomeru kopoliestroeterowego ELITELŸ (trzy asortymenty) lata: 1989-1990, ZWCh ”Elana” w Toruniu, zdolność produkcyjna 1000t/rok, Umowa licencyjna  L-4/89 na stosowanie przez ZWCh „Elana” w  Toruniu patentów RP 108 711  i 137 158 (R. Ukielski, H. Wojcikiewicz). Umowa licencyjna L-6/89 na stosowanie przez ZWCh „Elana” w Toruniu patentu RP 150 278 (R. Ukielski, J. Słonecki, H. Wojcikiewicz, Z. Rosłaniec, P. Kurek, A. Kapelański)


Udział kandydata: 40%


5.      R. Ukielski kierownik wdrożenia –współtwórca technologii, Uruchomienie produkcji tworzywa poliestrowego ELDURŸ. lata: 1990-1991, ZCh „Jelchem” w Jeleniej Górze produkcja docelowa 1000t/rok, W 1996r. tworzywo EldurŸ otrzymało srebrny medal na Międzynarodowych Targach Tworzyw w Bydgoszczy, Umowa licencyjno-wdrożeniowa L1/90/033-4300 na stosowanie patentów RP 108 711, 137 150 (R. Ukielski, H. Wojcikiewicz).i 162 487 (Ukielski R., Słonecki J., Wojcikiewicz H., Maćków Z.) i produkcję „ElduruŸ, zakończona i odebrana  w styczniu 1991,


Udział kandydata: 40%


6.      R. Ukielski kierownik-współtwórca technologii. Produkcja pilotowa polimeru hydrofilowego  PET-HFY i PET-HFS w Zakładach BORYSZEW Spółka Akcyjna Oddział ELANA  rok 2005 (3 tony). Z polimeru otrzymano włókno POY-HY


Udział kandydata: 40%


7.      R. Ukielski kierownik-współtwórca technologii. Produkcja pilotowa biodegradowalnego polimeru  BIOFOLŸ w Zakładach BORYSZEW Spółka Akcyjna Oddział ELANA  rok 2007 w oparciu o zgłoszenie P 383 645 z dn. 23.10 2007, Pat RP  212 32921 03 2012,. Polimer przetwarzany na folię opakowaniową.


Udział kandydata: 40 %


ORYGINALNE OPUBLIKOWANE PRACE TWÓRCZE

KSIĄŻKI1.      Ukielski R.: „Terpoly(Ester-b-Ether-b-Amide) Thermoplastic Elastomers: Synthesis, Structure, and Properties” w Handbook of condensation thermoplastics elastomers, ed by Stoyko Fakirov, Weinheim : Wiley-VCH, 2005, 117-139 - rozdział – samodzielne (z badań własnych), wyczerpujące nowatorskie opracowanie zagadnienia syntezy, właściwości i struktury kondensacyjnych terpolimerów multiblokowych


2.      Ukielski R., New Multiblock Terpoly(ester-ether-amide) with Various Chemically Constitutive Amide Blocks, w Block Copolymers: Properties Processing and Applications, by F.J. Balta-Celleja, Z. Rosłaniec, ed. Marcel Dekker, Inc. New York,  2000, 65-91,


 


MONOGRAFIE, PROJEKTY:


3.      Ukielski R., „Elastomery multiblokowe, terpoli(estro-b-etero-b-amidy): synteza struktura, właściwości”, Wydawnictwo Politechniki Szczecińskiej, 2000, Nr 556, str. 1-150,


4.      Ukielski R., Projekt procesowy oraz instrukcja technologiczna produkcji politereftalanu tetrametylenowego - PBT;  Jelenia Góra , styczeń 1991; str.1-86,


5.      Ukielski R., ROZPRAWA DOKTORSKA:„Synteza i właściwości termoplastycznych elastomerów  kopoliestroeterowych”opublikowana: Szczecin, listopad 1978, str.108, rys70, tab. XI, (skrót 30 str., 50 egz.). Data obrony pracy doktorskiej: 9 kwiecień 1979, Praca została wyróżniona, otrzymała nagrodę III st. Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz nagrodę JM Rektora PS.


 


ARTYKUŁY:


2013 r.:
 1. R. Ukielski, F. Kondratowicz, Dominik Kotowski, „Produkcja, właściwości i kierunki rozwoju biodegradowalnychpoliestrów ze szczególnym uwzględnieniemkopolimerów alifatyczno-aromatycznych” Polimery, 2013, 58(3), 168-176

2012 r.:
 1. J. Rokicka, R. Ukielski, „Otrzymanie dikarboksylowych bloków oligoamidowych stosowanych do syntezy termoplastycznych elastomerów multiblokowych”, Przemysł Cheminczy, 2012, 12 (97), 2467-2470, IF
 2. J. Rokicka, D. Kotowski, R. Ukielski, „Poli(oksyetyleno-b-tereftalan trimetylenu) – synteza, struktura, degradacja”. Przetwórstwo Tworzyw, 2012,  6 (150), 632-636
 3. R. Ukielski, D. Kotowski, J. Rokicka, „Synteza, struktura oraz właściwości degradowalnych elastomerów termoplastycznych pochodnych poli(tereftalanu trimetylenu)”, Przemysł Chemiczny, 2012, 11 (96), 2207-2211, IF
 4. J. Rokicka, D. Kotowski, R. Ukielski, „Nowe termoplastyczne multiblokowe elastomery poliestrowe”. Przemysł Chemiczny, 2012, 6 (91), 1246-1250, IF

2011 r.:
 1. D. Kotowski, R. Ukielski, “Multiblokowe elastomery poliestrowe – synteza, struktura, degradacja”, Przetwórstwo Tworzyw, 2011, 5 (143), 319-326,

 
2009 r.

7.      F.Ł. Kondratowicz,  R.Ukielski, “Synthesis and hydrolytic degradation of poly(ethylene succinate) and poly(ethylene terephthalate) copolymers”,  Polymer Degradation and Stability, 2009, 94, 375-382,


2008 r.


 1. R. Ukielski, P. P. Sobecki, "Inteligentne polimery z termicznym efektem pamięci kształtu", Polimery 2008, 53(11-12), 793
 2. R. Ukielski, FŁ. Kondratowicz, “Fibre-grade copoly(oxyethylene-b-ethylene terephthalate)s with improved optical properties”, Polimery, 53 (3),  224 - 227,

2007 r.


10.  R. Ukielski, P. P. Sobecki, „Polimery z pamięcią kształtu – polimery inteligentne”, Tworzywa Sztuczne i Chemia, 2007, 6, dodatek: Kauczuki Naturalne i Syntetyczne, 32- 33


11.  M. Zawisza –Wasylków, R. Ukielski, „Poliuretany z surowców odnawialnych” Tworzywa Sztuczne i Chemia, 2007, 6, dodatek: Kauczuki Naturalne i Syntetyczne, 23-25


12.  R. Ukielski, P.P. Sobecki: „Polimery z pamięcią kształtu – polimery inteligentne” w: „60 lat Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej 1947-2007", P.P.H. Zapol, Szczecin 2007, str. 175-178


13.  M. Piątek, R. Ukielski, „Wpływ długości bloków  poliamidowych PA12 i poliestrowych PBT na strukturę oraz właściwości trójblokowych terpolimerów  poli(estro-b-amido-b-amidów) (TPEAA)”, Polimery, 2007, 52 (11/12), 848-855


 1. M. Zawisza –Wasylków, R. Ukielski, “Multiblocks copolymers of e-caprolactone, poly(ethylene glycol), and lactic acid,with shape memory effect”, Inżynieria materiałowa, 2007, 28, 824-828
 2. M. Piątek, R. Ukielski,  B. Borysiak: „Wpływ długości oligoamidowego bloku giętkiego nadstrukturę  na właściwości multiblokowych poli(amido-b-amidów)”, Elastomery, 2007, 11, (3), 11-17

2006 r.


16.  Andruszkiewicz P. Piątek M. Ukielski R. „Electrical Properties of Thermoplastic Elastomers Copoly(Amide-Block-Amide)s” Physics andChemistry of Solid State, 2006, 7 (1), 7-10


17.  Sobecki P.P. Ukielski R. “Synthesis of poly(L-lactic-co-glycolic acid) telechelic prepolymers by direct melt polycondensation, and their characterization”  Polimery, 2006, 51, 588-593,  


 1. Kozłowska A., Ukielski R., Piątek M., „Thermal Properties of Multiblock Thermoplastic Elastomers with Oligoamide Soft Blocks Derived from Dimerized Fatty Acid” Journal of Thermal Analysis  and Calorimetry, 2006, vol. 83, 349-353

2005 r.


19.  Kozłowska A., Piątek M., Ukielski R., Synthesis and selected properties of poly(ester-block-amide)s and poly(amide-block-amide)s”, International Journal of Applied Mechanics and Engineering 2005, 10, 27-32


20.  Kozłowska A., Piątek M., Ukielski R., Comparison of properties of terpoly(ester-block-ether-block-amide)s with aromatic/aliphatic and aliphatic ester blocks”, International Journal of Applied Mechanics and Engineering 2005, 10, 33-37


21.  Kozłowska A., Ukielski R., Piątek M., “Technologia otrzymywania kopolimerów multiblokowych metodą polimeryzacji kondensacyjnej”, Tworzywa Sztuczne i Chemia: dodatek: Kauczuki Naturalne i Syntetyczne, 2005, 3, 8-10


22.  A Kozłowska, Ukielski R., Piątek M., „Wpływ  budowy chemicznej  Bloków giętkich otrzymanych z dimeryzowanego kwasu tłuszczowego na niektóre właściwości poli(estro-blok-amidów) i poli(amido-blok-amidów)” Elastomery, 2005, nr. 6, 13-19


23.  Ukielski R., Piątek M., „Otrzymywanie  i niektóre właściwości multiblokowych  kopoli (amido-b-amidów) (KPAA)”, Polimery, 2005, 50, 793-796


2004 r.


 1. Ukielski R., Piątek M.,” The influence of chemical composition of amide  block on the thermal properties and structure o terpolymers”, Journal of Thermal Analysis  and Calorimetry, 2004, vol. 77, 259-267
 2. Kozłowska A., Ukielski R. „New type of thermoplastic multiblock elastomers - poly(ester-block-amide)s - based on oligoamide 12 and oligoester prepared from dimerized fatty acid”, Eur. Polym. Journal 2004, 40 (12), 2767-2772

26.  Lembicz F., Ukielski R., Podgórska D., Piątek M., „Saturation ESR Spectroscopy of PA12 Polyamide”,  Eur. Polym. J., 2004, 40, 1217- 1221


2003 r.


27.  Ukielski R, Kozłowska A. Odwracalna przemiana endotermiczna zachodząca w termoplastycznych elastomerach multiblokowych w przedziale średnich temperatur, Polimery, 2003 48, 809-815,


28.  Ukielski R, Lembicz F., Chemicznie zmodyfikowany poli(tereftalan tetrametylenowy) PBT” Polimery, 2003, 48, 784-789


29.  Ukielski R, Piątek M., “The influence of chemical composition of amide block on the thermal properties and structure of terpoly (ester -b- ether -b- amide) elastomers”, Polimery, 2003, 48, 690- 694, wersja angielska


30.  Lembicz F. Ukielski R., Relaxation processes in poly(butylen terephtalate) (PBT) studied by the spin probe spectroscopy, Polimery, 2003, 48, 296-299, (IF=0,704), wersja angielska


2002 r.


 1. R.Ukielski, Wpływ  długości  bloków  poliamidowego  i  poliestrowego na strukturę oraz właściwości trójblokowych terpolimerów poli[(tereftalan tetrametylenu)-blok- (oksytetrametylen)-blok-(e-kaprolaktam)], Polimery, 2002, 47(6), 404-414, (artykuł monograficzny z badań własnych, 29 stron maszynopisu)
 2. R.Ukielski, Piątek M., Z. Maćków, „Modyfikacja poli(tereftalanu tetrametylenu) PBT”, Ekoplast, 2002, 21/22, 29-37

2001 r.


 1. Ukielski R., Wpływ  wielkości  bloków  poliamidowego i polieterowego na strukturę  i  właściwości  elastomeru  poli[(tereftalan tetrametylenu)-blok-(oksytetrametylen)-blok-(laurynolaktam)],  Polimery, 2001, 46(3), 149-164, (artykuł monograficzny z badań własnych, 39 stron maszynopisu)
 2. Ukielski R., Low Temperature Endotherm in Multiblock Terpoly(ester-b-ether-b-amide) Thermoplastic Elastomers,  Macromol. Mater. Eng. 2001, 286, 337-341

2000 r.


35.  Ukielski R., New multiblock terpoly(ester-ether-amide) thermoplastic elastomers with various chemical composition of ester block, Polymer, 2000, 41(5), 1893-1904


 


1999 r.

36.  Ukielski R., Lembicz F., Majszczyk J., New multiblock terpoly(ester-ether-amide) thermoplastic elastomers, Angew. Makrom. Chem., 1999, 271, 53-60, (obecna nazwa czasopisma: Macromol. Mater. Eng.)


37.  Ukielski R., Synteza multiblokowego elastomeru poli[(tereftalan tetrametylenu)-blok-(oksytetrametylen)-blok-(laurynolaktam)], Ekoplast , 1999, 16, 85-95


1998 r.

38.  Ukielski R., Pietkiewicz D.,  Influence of changes degree of polycondensation     of polyester block on properties of poly[ether-block-ester-block-amide] terpolymers, J. Macromol. Sci.- Phys., 1998, B37,255-264


39.  Ukielski R.,  Pietkiewicz D.,  Wpływ zmiany stopnia polimeryzacji kondensacyjnej bloku oligo(tereftalano tetrametylenowego) na właściwości poli(etero-estro-amidów), Polimery, 1998, 43, 39-43


1997 r.


40.  Ukielski R., Dwustopniowy proces otrzymywania poli(tereftalanu  etylenowego)   przeznaczonego  na  folie  i  butelki,  Ekoplast, 1997, 11, 23-26


41.  Pawlaczyk K., Ukielski R., Synteza a,w-dikarboksylowych oligomerów amidowych, Polimery, 1997, 42680-684


1996 r.


42.  Ukielski R.: „Synteza terpolimeru blokowego polioksytetrametylen-blok-(tereftalan tetrametylenu)-blok-laurynolaktam”, Polimery, 1996, 41,(5), 286-289


1995 r.

43.  Ukielski R.: „Synthesis of block polyesteretheramide terpolymers”, Polimery,1995, 40,(3), 160-163


1989 r.

44.  Ukielski R.:”Thermoplastic copolyesterether elastomers”, Polish Technical Reviev, 1989,1, Press service IV (opis sposobu otrzymywania kopoliestroeterów wg pat. RP 137 158 w jęz. ang. niem. franc. i ros.)


1988 r.

45.  Ukielski R., Wojcikiewicz H.: Blokowe kopoliestroetery modyfikowane pentaerytrytem”, Polimery,1988, 33, 9-12


1985 r.


46.  Ukielski R., Lembicz F.: Relaxation processes in a block copoly(ether-ester) elastomer investigated by the spin probe method”, Makromol.Chem., 1985, 186, 1679-1683


 


47.  Ukielski R., Lembicz F.: „Niskotemperaturowe procesy relaksacyjne i właściwości elektryczne elastomeru kopoliestroeterowego”, Polimery, 1985, 30, 105-106


1884 r.

48.  Ukielski R.,  Wojcikiewicz H.: „Synthesis and properties of copoly(ester-ether) elastomers. Effect of the chemical structure and length of the flexible segments”, International Polym Sci. and Technol.,1984, 11,(4), T/65-T/68


 


 


1983 r.


49.  Ukielski R., Wojcikiewicz H.: „Synteza i właściwości elastomerów kopoliestroeterowych różniących się budową chemiczną i fizyczną”, Polimery, 1983, 28, 141-144


50.  Ukielski R., Wojcikiewicz H.: „Synteza i właściwości elastomerów kopoliestroeterowych różniących się budową fizyczną i chemiczną”, Polimery,1983, 28, 224-226


1978 r.


51.  Ukielski R., Wojcikiewicz H.: Preparation of copoly(ester-ether) elastomers”, International Polym.Sci. and Technol.,1978, 5, (10), T/61-T/64


 


52.  Ukielski R., Wojcikiewicz H.:” Otrzymywanie termoplastycznych elastomerów kopoliestroeterowych”, Polimery, 1978, 23, 48-51


1976 r.

53.  Ukielski R., Wojcikiewicz H.: „Nowy typ termoplastycznych elastomerów - blokowe kopolimery poliestroeterowe”; Polimery, 1976, 21, 293-297


54.  Ukielski R., Słonecki J.,Wojcikiewicz H.: „Wpływ niektórych parametrów wytłaczania na właściwości wysokoelastycznych włókien PU formowanych ze stopu”; Włókna Chemiczne, 1976, 2, 20-24


ARTYKUŁY W WYDAWNICTWACH KSIĄŻKOWYCH


2005r.
 1. Kozłowska A., Piątek M., Ukielski R., „Wpływ budowy chemicznej bloków giętkich otrzymanych z DFA na niektóre właściwości PEA i PAA”, Modyfikacja Polimerów, Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2005, ISBN 83-7085-900-3, str. 93 -98
 2. Piątek M., Ukielski R., Kozłowska A., „Wpływ długości amidowego bloku sztywnego na właściwości poli(amido-blok-amidów)”, Modyfikacja Polimerów, Oficyna wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2005, ISBN 83-7085-900-3, str. 109 – 112

KONFERENCJE

1.      Ukielski R., Słonecki J.: „Wpływ udziału segmentów sztywnych w cząsteczce elastomeru uretanowego na własności elastyczne włókien poliuretanowych”, III Krajowe Sympozjum Włókien Chemicznych , 29-30.11. 1973 (pełny tekst)


2.      Ukielski R., Słonecki J., Wojcikiewicz H.: „Wpływ i optymalizacja składu mieszaniny reakcyjnej na właściwości blokowych termoplastycznych PU”, Ogólnopolskie Seminarium „Tworzywa i Żywice Poliuretanowe”, listopad 1974 (pełny tekst)


3.      Ukielski R., Wojcikiewicz H.: „Synteza blokowych termoplastycznych elastomerów kopoliestroeterowych”, PTCh, Szczecin, 1977


4.      Ukielski R., Jańska I., Wojcikiewicz H.: „Ocena porównawcza struktury włókien elastomerowych na podstawie współczynnika dwójłomności”, PTCh, Łódź, wrzesień 1978


5.      Ukielski R., Lembicz F.: „Zastosowanie metody ERP do badań temperatury zeszklenia kopoliestroeterów”, Konwersatorium „Analiza i badanie własności elastomerów”, Łódź, listopad 1979 (pełny tekst)


6.      Ukielski R.,  Słonecki J. : „Blokowe termoplastyczne kopoliestroetery”,          VII Konferencja Naukowa „Modyfikacja polimerów”, Jagniątków 25-27.09.1985


7.      Ukielski R.: „Perspektywy i możliwości chemicznej modyfikacji kopoliestroeterów typu „Elitel”, Konferencja zorganizowana w ITCh Politechniki Szczecińskiej nt.: „Zastosowanie i produkcja elastomerów „Elitel”, Szczecin, 27 maj 1987 (pełny tekst)


8.      Ukielski R.: „Modyfikacja chemiczna kopoliestroeteru Elitel 4450”, PTCh, Szczecin 1990


9.      Ukielski R.: ”Synteza i właściwości termoplastycznych blokowych kopolimerów eterowo-amidowych”, X Konferencja Naukowa „Modyfikacja Polimerów”, Trzebieszowice 17-20.09.1991


10.  Ukielski R.: ”Blokowe terpolimery poliestroeteroamidowe”, XI Konferencja Naukowa „Modyfikacja Polimerów”, Duszniki Zdrój, 26-30.09.1993 (pełny tekst)


11.  Ukielski R.: „Synteza blokowych terpolimerów poliestroeteroamidowych otrzymanych z zastosowaniem PA-12”, XII Konferencja Naukowa „Modyfikacja Polimerów”, Wrocław, 1995 (pełny tekst


12.  K. Pawlaczyk K., R, Ukielski: Synthesis of  dikarboksyloligoamide blocks applied in production of terpolyesteretheramide elastomers” Euruphysics Conference on Macromolecular Physics, Kołobrzeg, Poland, 5-8 may, 1997(pełny tekst)


13.  Ukielski R., Pietkiewicz D.: „Synthesis and properties of poly(ether-ester-amide)  block  terpolymers  with  variable  length of  ester        block”  Euruphysics Conference on Macromolecular Physics, Kołobrzeg, Poland, 5-8 may, 1997(pełny tekst)


14.  Ukielski R.: „Synthesis and properties of poly(ether-ester-amide) block terpolymers” International  Polymer Seminar, Gliwice, 26 czerwca        1997  (pełny tekst


2002 r.
 1. Ukielski R., Kozłowska A., Piątek M., „Endoterma wygrzewania w multiblokowych elastotermoplastach”, III Szkoła Analizy Termicznej SAT’02, Zakopane, 10 – 12 kwietnia 2002, str 242 (poster oraz streszczenie w materiałach konferencyjnych)
 2.  Kozłowska A., Ukielski R., Piątek M., „Technologia otrzymywania kopolimerów multiblokowych metodą polimeryzacji kondensacyjnej”, VII Środowiskowa Konferencja Naukowa Chemików, Chemia, Nauka, Przemysł i Edukacja w XXI wieku, Poznań, 10 – 12 czerwca 2002, str 202 (poster oraz streszczenie w materiałach konferencyjnych)
 3. Lembicz F., Ukielski R., Piątek M., Podgórska D., „ESR Spectroscopy of PA12 Polyamide”, IV International Workshop on Nonlinear Optiss Application NOA 2002, Łukęcin 5 – 8 wrzesień 2002 (komunikat oraz streszczenie w materiałach konferencyjnych)

2003 r.
 1. Ukielski R., Piątek M., „The influence of chemical composition of amide block on the thermal properties and structure of terpoly (ester –b- ether –b- amide) elastomers”, 9th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, Zakopane, 31 sierpnia – 5 września 2003, str 168 (poster oraz streszczenie w materiałach konferencyjnych)
 2. Lembicz F., Ukielski R., Piątek M., „Spin probe – polymer chain interactions in PBT-DFA multiblock elastomers”, 7 th International Conference on Intermolecular and Magnetic Interactions in Matter, Międzyzdroje, 4 –7 września 2003 (poster oraz streszczenie w materiałach konferencyjnych)
 3. Ukielski R., Piątek M., „Wpływ budowy chemicznej bloku amidowego na właściwości termiczne i strukturę elastomerów terpoli(estro-b-etero-b-amidowych)”, XVI Konferencja Naukowa Modyfikacja Polimerów, Polanica Zdrój, 23 – 26 września 2003, str. 135-140 (komunikat oraz pełny tekst w materiałach konferencyjnych)
 4. Lembicz F. Ukielski R. Marta Piątek, „Spin probe – polymer chain interactions in PBT-DFA multiblock elastomers”, 7 th International Conference on Intermolecular and Magnetic Interactions in Matter, Międzyzdroje, 4 –7 września 2003. (poster oraz streszczenie w materiałach konferencyjnych)
 5. Ukielski R.,  El Fray M., Kozłowska A., Piątek M., Maćków Z. , „Otrzymywanie multiblokowych elastomerów termoplastycznych metodą polikondensacji w stopie”, Konferencja Naukowa Modyfikacja Polimerów, Polanica  Zdrój, 23 – 26 września 2003, str 485- 490 (poster oraz pełny tekst w materiałach konferencyjnych)
 6. Kozłowska A., Ukielski R.,Zastosowanie estrów alifatycznych do otrzymywania kopolimerów estrowo-amidowych”, XVI Konferencja Naukowa „Modyfikacja Polimerów”, Polanica Zdrój, 23-26.09.2003, str. 491-494
 7. Spychaj T., Ukielski R. „ PET aminoglycolysis and aminolysis products as a feedstock for reactive resins and condensation polymers”, Europolymer Congress 2003, Stockholm, Sweden 23-27 czerwca 2003. (komunikat oraz streszczenie w materiałach konferencyjnych)

2004 r.
 1. Kozłowska A., Ukielski R., Piątek M., „Porównanie termicznych właściwości multiblokowych elastomerów termoplastycznych o oligoamidowym bloku giętkim otrzymanym z dimeryzowanego kwasu tłuszczowego”, IV Szkoła Analizy Termicznej SAT’04, Zakopane, 13-16 kwietnia 2004, str. 203 (poster oraz streszczenie w materiałach konferencyjnych)
 2. Kozłowska A., Ukielski R., „Termiczne i mechaniczne właściwości multiblokowych kopolimerów o amidowym bloku sztywnym oraz estrowym bloku gietkim otrzymanym z dimeryzowanego kwasu tłuszczowego” IV Szkoła Analizy Termicznej SAT’04, Zakopane, 13-16.04.2004, str. 202
 3. Spychaj T., Pilawka R., Ukielski R. “New possibilities of chemical recycling methods in synthesis and/or modification of step-growth polymers” III międzynarodowa konferencja Modest 2004 Lyon 28 08 – 3 09 2004 CD fill text (13/3)
 4. Ukielski R., Piątek M., „Otrzymywanie i niektóre właściwości multiblokowych poli(amido-b-amidów) (PAA)”, Materiały Polimerowe, Pomerania-Plast 2004, Szczecin – Miedzyzdroje, 2 – 4 czerwca 2004, str 258-260 (komunikat oraz pełny tekst w materiałach konferencyjnych)
 5. Andruszkiewicz P., Piątek M., Ukielski R., Subocz L, „Multiblock thermoplastic elastomers for electrotechnical use”, Sixth International Conference on Unconventional Electromechanical and Electrical Systems UEES'04, Alushta, The Crimea, Ukraine, 24- 29 września 2004, str 951-954 (poster oraz pełny tekst w materiałach konferencyjnych)

2005 r.


 1. Andruszkiewicz P., Ukielski R., Piątek M., „ Electrical properties of thermoplastic elastomers copoly(amide-b-amide)s”, IV Międzynarodowa Konferencja „Nowe Technologie elektryczne i elektroniczne oraz ich wdrażanie w przemyśle”(IV International Conference NEET’2005, New Electrical and Electronic Technologies and Their Industrial Implementation) , Poznań, 21-24 czerwiec 2005, str. 11-13 (poster oraz pełny tekst w materiałach konferencyjnych)
 2. Kozłowska A., Piątek M., Ukielski R., „Synthesis and selected properties of terpoly(ester- b-amide-b-ether)  with variable structure of ester block”, VI Seminarium polimerowe (VI International Polymer Seminar), Gliwice, 23.06.05, str. 17 (poster oraz streszczenie w materiałach konferencyjnych)
 3. Ukielski R., P.P.Sobecki, M. Zawisza-Wasylków „Biodegradable poly(ester-ether) copolymers with shape memory properties”, VI Seminarium polimerowe (VI International Polymer Seminar), Gliwice, 23.06.05, str. 7 (poster oraz streszczenie w materiałach konferencyjnych)
 4. Kozłowska A., Piątek M., Ukielski R., “Synthesis and selected properties of poly(ester-block-amide)s and poly(amide-block-amide)s”, Third International Conference on Engineering Rheology, ICER 2005, 23-26.08.05, Zielona Góra, str. 27
 5. Kozłowska A., Piątek M., Ukielski R., “Comparison of properties of terpoly(ester-block-ether-block-amide)s with aromatic/aliphatic and aliphatic ester blocks”, Third International Conference on Engineering Rheology, ICER 2005, 23-26.08.05, Zielona Góra, str. 33
 6. Kozłowska A., Piątek M., Ukielski R., „Wpływ budowy chemicznej bloków giętkich otrzymanych z DFA na niektóre właściwości PEA i PAA”, Konferencja Naukowa Modyfikacja Polimerów, Kudowa Zdrój., 12-15.09.2005
 7. Piątek M., Ukielski R., Kozłowska A., „Wpływ długości amidowego bloku sztywnego na właściwości poli(amido-blok-amidów)”, Konferencja Naukowa Modyfikacja Polimerów, Kudowa Zdrój., 12-15.09.2005

2007 r.


 1. M. Zawisza–Wasylków, R. Ukielski, “Multiblocks copolymers of e-caprolactone, poly(ethylene glycol), and lactic acid,with shape memory effect”, Konferencja Naukowa ADVANCED MATERIALS & TECHNOLOGIES AMT 2007 Warsaw University of Technology 18-21  June 2007, Warszawa-Jachranka, Polska

2008 r.


 1. Ryszard Ukielski, Paweł Piotr Sobecki, Filip Kondratowicz, Biodegradable aliphatic-aromatic copolyesters for packaging applications, VII INTERNATIONAL POLYMER SEMINAR GLIWICE 2008 (poster oraz streszczenie w materiałach konferencyjnych)
 2. Paweł Piotr Sobecki, Ryszard Ukielski, Isosorbide modified biodegradable polyesters, VII INTERNATIONAL POLYMER SEMINAR GLIWICE 2008 (poster oraz streszczenie w materiałach konferencyjnych)
 3. Paweł Piotr Sobecki, Ryszard Ukielski, Linear and branched polymers with shape memory effect,  VII INTERNATIONAL POLYMER SEMINAR GLIWICE 2008 (poster oraz streszczenie w materiałach konferencyjnych)
 4. Monika Zawisza-Wasylków, Ryszard Ukielski, Ultrasound-assisted controlled degradation of natura polyhydroxyalkanoates towards telechelic oligomers, VII INTERNATIONAL POLYMER SEMINAR GLIWICE 2008 (poster oraz streszczenie w materiałach konferencyjnych)

42.  Monika Zawisza-Wasylków, Ryszard Ukielski, Preparation of biodegradable multiblock copolymers of poly(3-hydroxybutyrate) and fatty-alcohol-dimer moieties, VII INTERNATIONAL POLYMER SEMINAR GLIWICE 2008 (streszczenie w materiałach konferencyjnych)


2011 r.:

43.   Kotowski, R. Ukielski, „Multiblokowe elastomery poliestrowe – synteza, struktura, degradacja. Recykling i odzysk materiałów polimerowych. Materiały-technologie-utylizacj,. Szczecin 2011, str.21 komunikat wygłoszony i poster


2012 r.:
 1. J. Rokicka, D. Kotowski. R. Ukielski, „Degradowalne termoplastyczne elastomery poli(estro-b-eterowe), Recykling i odzysk syntetycznych i naturalnych materiałów polimerowych. Materiały-technologie-utylizacja, Szczecin 2012, str. 79  komunikat wygłoszony

2013 r.:

45. Ukielski R., Rokicka J., LenarczykP., UrbańskaI., Otrzymywanie dihydroksylowych poliestrodioli z zastosowaniem poli[(R-3-hydroksymaślanu)] i poli[(R)-3-hydroksymaślanu]-co-poli[(R)-3-hydroksywalerianu], Materiały Polimerowe,  Pomerania-Plast 2013,Międzyzdroje, 4 - 7 czerwca 2013
46. Ukielski R., Kotowski D., Kruszyńska M., Modyfikacja poliestrów  alifatyczno-aromatycznych izosorbidem, Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2013, Międzyzdroje, 4 - 7 czerwca 2013

PATENTY


 1. Pat. RP 108 711 Ukielski R., Wojcikiewicz H.: „Sposób wytwarzania termoplastycznych elastomerów kopoli(estro-eterowych)”. Ogłoszony: 29.01.1979. (sprzedano licencję) 
 2. Pat. RP 115 345  R Ukielski, Wojcikiewicz H.: „Sposób wytwarzania termoplastycznych elastomerów kopoli(estro-eterowych)”. Ogłoszony: 24.03.1980.
 3. Pat. RP 123 922   Ukielski R., Słonecki J.,Wojcikiewicz H.: „Sposób wytwarzania tworzywa elastycznego o zmniejszonej odbojności”. Ogłoszony: 16.06.1980.
 4. Pat. RP 129 249  Ukielski R., Wojcikiewicz H., Słonecki J.: „Sposób wytwarzania blokowych kopoliestroeterów termoplastycznych”. Ogłoszony: 24.05.1982.
 5. Pat. RP 136 744   Ukielski R.: „Sposób wytwarzania blokowych kopoliestroeterów termoplastycznych o podwyższonej odkształcalności rewersyjnej zwiększonej lepkości poprzecznej w stanie stopionym”. Ogłoszony: 08.10.1984.
 6. Pat. RP 137 158   Ukielski R., Słonecki J., H. Zarzycka H., Z. Maćków Z.: „Sposób wytwarzania termoplastycznych elastomerów kopoliestroeterowych”. Ogłoszony: 08.10.1984, (sprzedano licencję)
 7. Pat. RP 150 278   Ukielski R., Słonecki J., Wojcikiewicz H., Rosłaniec Z.,  Kurek P., Kapelański A., MaćkówZ.: „Sposób wytwarzania blokowych termoplastycznych kopoliestroeterów”. Ogłoszony: 14.12.1987, (sprzedano licencję)
 8. Pat RP 151 425   Ukielski R., Słonecki J. „Sposób wytwarzania modyfikowanych wieloblokowych termoplastów kopoliestroeterowych i/lub kopoliestroetroamidowych”. Ogłoszony:  02.05.1989
 9. Pat RP 151 320   Ukielski R., Pawlaczyk K., Słonecki J., Wojcikiewicz H.: „Sposób wytwarzania blokowych termoplastycznych kopoliestroeterów o podwyższonej lepkości”. Ogłoszony: 07.07.1988
 10. Pat. RP 157 881   Ukielski R., Słonecki J.: „Sposób wytwarzania blokowych termoplastów kopoliestroeterowych”. Ogłoszony: 12.06.1989; BUP 12/89; WUP 07/92
 11. Pat RP 161 526   Ukielski R., Słonecki J.: „Sposób wytwarzania blokowych termoplastycznych kopolieteroestroamidów o rozgałęzionej budowie makrocząsteczek”. Ogłoszony: 25.02.1991; BUP 04/91; WUP 07/93
 12. Pat. RP 161 541  Ukielski R.: „Sposób wprowadzania środków pomocniczych do kopoliestroeterów”. Ogłoszony: 01.07.1994; BUP 13/91; WUP 07/93
 13. Pat. RP 162 304  Ukielski R.: „Sposób wytwarzania blokowych termoplastycznych kopolieteroestroamidów”. Ogłoszony: 29.07.1991; BUP 15/91; WUP 09/93
 14. Pat. RP 162 487   Ukielski R., Słonecki J., Wojcikiewicz H., Maćków Z.: „Sposób wytwarzania termoplastycznych homopolitereftalanów, kopolitereftalanów lub kopolitereftalanów blokowych”. Ogłoszony: 22.04.1991; BUP 08/91; WUP 12/93, (sprzedano licencję)
 15. Pat RP 165 712   Ukielski R. Maćków Z.: „Sposób wytwarzania blokowych termoplastycznych terpoliestroeteroamidów”. Ogłoszony: 14.06.1993; BUP 12/93; WUP 01/95
 16. T. Spychaj, E. Małkiewicz, R. Ukielski, Patent  PL 202 888, 2009, "Sposób otrzymywania równomolowych soli kwasów dikarboksylowych i diamin”
 17. F. Ł. Kondratowicz, R. Ukielski, Z. Maćków, P. P. Sobecki:  Pat RP  212 32921 03 2012, „Sposób wytwarzania kopoliestrów alifatyczno-aromatycznych metodą polikondensacji w stanie stopionym”

 


 


NIE OPUBLIKOWANE OPRACOWANIA
PUBLIKACJE STOSOWANE


1.      F. Ł. Kondratowicz, R. Ukielski. Technologia wytwarzania wodochłonnego poliestru PET-HSF (HYDROPET) na instalacji przemysłowej dostępnej na Oddziale Polimeryzacji III w firmie Boryszew S.A. BORYSZEW S.A. Oddział ELANA w Toruniu. 2005.


 1. F. Ł. Kondratowicz, R. Ukielski. Technologia wytwarzania wodochłonnego poliestru PET-HFY (HYDROPET) na instalacji przemysłowej dostępnej na Oddziale Polimeryzacji III w firmie Boryszew S.A. BORYSZEW S.A. Oddział ELANA w Toruniu. 2005.
 2. F. Ł. Kondratowicz, R. Ukielski. Technologia syntezy biodegradowalnego poliestru BIOFOL B na instalacji przemysłowej, na Oddziale Polimeryzacji III w firmie Boryszew S.A. BORYSZEW S.A. Oddział ELANA w Toruniu. 2007.
 3. Norma ZCh „Jelchem“ „ Techniczne warunki odbioru poli(tereftalenu tetrametylenowego).
 4. Założenia do produkcji PBT zbrojonego włóknem szklanym na zamówienie ZCh „Jelchem“.

 
REFEROWANE, RECENZOWANE SPRAWOZDANIA NAUKOWE OCENIANE PRZEZ KOORDYNACYJNE KOMISJE ODBIORCZE:
 1. R. Ukielski, H .Wojcikiewicz „Badania nad syntezą włóknotwórczych blokowych kopoli(estro-eterów)”; Problem węzłowy 03.3.3 Włókna Chemiczne; zadanie 07 02 01; Szczecin, listopad 1976; str.59, rys.21, tab.13. Odbiorca: Zjednoczenie Włókien Chemicznych, Koordynator: Instytut Włókien Chemicznych, Łódź. Recenzent: doc. dr Henryk Krzystek
 2. R. Ukielski, H. Wojcikiewicz „Synteza nowych typów kopoli(estro-eterów) i badania ich własności”; Problem węzłowy 03.3.3. Włókna Chemiczne; zadanie 07-02-01; Szczecin, listopad 1977; str.49, rys.30, tab.4. Odbiorca: Zjednoczenie Włókien Chemicznych, Koordynator: Instytut Włókien Chemicznych, Łódź. Recenzent: mgr inż. Zenon Tybora
 3. R. Ukielski, H. Wojcikiewicz „Badania nad syntezą włóknotwórczych blokowych kopoli(estro-eterowych) termoplastów”; Problem węzłowy 03.3.3. Włókna chemiczne; zadanie 07-02-01; Szczecin, listopad 1978; str. 65,  rys.22, tab.14. Odbiorca: Zjednoczenie Włókien Chemicznych, Koordynator: Instytut Włókien Chemicznych, Łódź Recenzent: doc. dr Jerzy Cypryk
 4. R. Ukielski, H. Wojcikiewicz „Synteza i przetwórstwo elastomerów kopoliestroeterowych oraz badania ich własności”; Problem węzłowy 03.3.3. Włókna Chemiczne; zadanie 07-02-01; Szczecin, listopad 1979; str.43, rys.7, tab.23. Odbiorca: Zjednoczenie Włókien Chemicznych, Koordynator: Instytut Włókien Chemicznych, Łódź. Recenzent: doc. dr Henryk Krzystek
 5. R. Ukielski, H. Wojcikiewicz „Badania nad syntezą włóknotwórczych blokowych kopoliestroeterowych termoelastomerów”; Problem węzłowy 03.3.3. Włókna Chemiczne; zadanie 07-02-01; Szczecin, listopad 1980; str.45, rys.27, tab.12. Odbiorca: Instytut Włókien Chemicznych, Łódź. Recenzent: mgr inż. Jan Śmigielski
 6. R. Ukielski „Badania nad syntezą poliestroeterów włóknotwórczych i otrzymywanie z nich włókien”; Problem węzłowy 03.4. Tworzywa Sztuczne i Elastomery; zadanie 16.8.; Szczecin ,listopad 1981; str.39, rys.14, tab.15. Odbiorca: Instytut Włókien Chemicznych, Łódź Recenzent: doc. dr Henryk Krzystek
 7. R. Ukielski „Badania nad syntezą poliestrów włóknotwórczych i otrzymywanie z nich włókien”; Problem węzłowy 03.4. Tworzywa Sztuczne i Elastomery; zadanie 16.8.; Szczecin , listopad 1982; str.43, rys.7, tab.17. Odbiorca: Instytut Włókien Chemicznych, Łódź. Recenzent: doc. dr Henryk Krzystek

 


 1. R. Ukielski „Badania nad syntezą poliestrów włóknotwórczych i otrzymywanie z nich włókien”; Problem węzłowy 03.4. Tworzywa Sztuczne i Elastomery; zadanie 16.8.; Szczecin ,listopad 1983; str.49, rys.18, tab.12. Odbiorca: Instytut Włókien Chemicznych ,Łódź. Recenzent: mgr inż. Zenon Tybora
 2. R. Ukielski „Badanie syntezy i przetwórstwa włóknotwórczych kopoliestroeterów” Problem węzłowy 03.4. Tworzywa Sztuczne i Elastomery; zadanie 16.8.; Szczecin ,listopad 1984; str.52, rys.16, tab.13. Odbiorca: Instytut Włókien Chemicznych, Łódź. Recenzent: mgr inż. Zenon Tybora
 3. R. Ukielski „Badanie syntezy i przetwórstwa włóknotwórczych kopoliestroeterów” Problem węzłowy 03.4. Tworzywa Sztuczne i Elastomery; zadanie 16.8.; Szczecin ,listopad 1985; str.53, rys.14, tab.10. Odbiorca: Instytut Włókien Chemicznych, Łódź. Recenzent: mgr inż. Zenon Tybora
 4. R. Ukielski Ocena przydatności różnych surowców do syntezy kopolieteroamidów” C.P.B.R. 3.4. cel 136: Szczecin, listopad 1986; str.37, rys.5, tab.7, Odbiorca: Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Recenzent: doc. dr  Henryk Krzystek
 5. R. Ukielski „Opracowanie warunków syntezy włóknotwórczych kopolieteroamidów w skali laboratoryjnej” C.P.B.R. 3.4. cel 136: Szczecin, listopad 1987; str.37, rys.12, tab.11, Odbiorca: Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Recenzent: doc. dr Witold Zieliński
 6. R. Ukielski „Modyfikacja chemiczna kopoliestroeteru ELITEL-4450” CPBR 9.3. zadanie 04.021, Szczecin, październik 1987; str.65, rys.28, tab.11; Odbiorca: OBR Pojazdów Szynowych, Poznań, Recenzent: doc. dr Roman Nowak
 7. R. Ukielski „Ocena własności kopolieteroamidów i możliwości ich zastosowania. Wstępne prace nad przetwórstwem włóknotwórczych KPEA” C.P.B.R. 3.4. cel 136: Szczecin, grudzień 1988; str.37, rys.8, tab.9, Odbiorca: Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Recenzent: doc. dr Zofia Członkowska-Kohutnicka
 8. R. Ukielski „Włóknotwórcze kopolieteroamidy i włókna z nich otrzymywane. Opracowanie warunków formowania włókien z KPEA  (skala laboratoryjna)”, C.P.B.R. 3.4. cel 136: Szczecin, listopad 1989; str.41, tab.10, Odbiorca: Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Recenzent: doc. dr hab. Zbigniew Wielgosz
 9. R. Ukielski „Opracowanie technologii otrzymywania kopolieteroamidów” C.P.B.R. 3.4. cel 125: Szczecin, wrzesień 1990; str.26, rys.6, tab.7, Odbiorca: Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Recenzent: dr Grażyna Padee
 10. R. Ukielski „Przeprowadzenie prób syntezy i formowania włókien w skali wielkolaboratoryjnej” C.P.B.R. 3.4. cel 136; Szczecin, X 1990; str.27, rys.1, tab.12, Odbiorca: Instytut Chemii  Przemysłowej, Warszawa, Recenzent: dr Grażyna Padee
 11. R. Ukielski  -  główny wykonawca grantu Nr 7 0258 9101 (kierownik -prof. H. Wojcikiewicz) pt.: „Kopolimery multiblokowe”, 12.11.1991 - 31.12.1993, autor części sprawozdania: str. 29-40, 83-90
 12. R. Ukielski  -  główny wykonawca nr 1 grantu 7 S205 006 05 (kierownik - dr hab. inż. J. Słonecki) pt. ”Segmentowe polimery kondensacyjne” 20.10.1993 - 31.12.1995, autor części sprawozdania: str. 98-114 i 189-259.
 13. R. Ukielski  główny wykonawca nr 1 grantu Nr 3 T09B 11810 (kierownik - dr hab. inż.  Z. Rosłaniec prof. PS) pt.: Terpolimery blokowe i mieszaniny polimerowe eterowo-estrowo-amidowe” 2.01.1996 – 31.12.1997 r. Grant prowadzony był na dwóch Wydziałach PS. Częścią grantu realizowanego na Wydziale Mechanicznym kierował dr hab. Z. Rosłaniec, zaś częścią prowadzoną na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej kierował dr R. Ukielski - autor  części sprawozdania: str. 34-40, 62-115.

 

 


SPRAWOZDANIA NAUKOWE


26.  R. Ukielski „Modyfikacja włóknotwórczego politereftalanu etylenowego”


Problem: I-24-R-1-88, Zleceniodawca: POLITECHNIKA ŁÓDZKA. Szczecin, październik 1989; str.23, tab.6


27.  R. Ukielski „Dostosowanie głównych. parametrów otrzymywania palitereftalanu butylenowego do możliwości technicznych instalacji na Oddziale Elana ZWCh Celwiskoza w Jeleniej Górze. Wykonanie 3 szarży PBT”, Zleceniodawca: Zakłady Włókien Chemicznych "Chemitex- Celwiskoza" w Jeleniej Górze, Szczecin, czerwiec 1989; str.23, tab.5


28.  R. Ukielski „Wdrożenie technologii wytwarzania tworzywa PBT – ELDUR”, Zleceniodawca: Zakłady Włókien Chemicznych "Chemitex- Celwiskoza" w Jeleniej Górze, Szczecin, maj 1990; str.55


29.  R. Ukielski „Dopracowanie technologii PBT i określenie zespołu parametr6w charakteryzujących tworzywo - zamiennik importowanego Crastinu SK-645-FR f-my Ciba Geigy”. Etap I, Zleceniodawca: „UNITRA-ELTRA”, BYDGOSDZCZ, Szczecin listopad1989; str.11, tab.3


30.  R. Ukielski „Dopracowanie technologii PBT i określenie zespołu parametrów charakteryzujących tworzywo - zamiennik importowanego Crastinu SK-645-FR f-my Ciba Geigy”. Etap II, Zleceniodawca: „UNITRA-ELTRA”, BYDGOSDZCZ, Szczecin, MAJ 1990; str.12, tab.6


31.  R. Ukielski „Opracowanie dwuetapowej technologii (z dopolimeryzowaniem) otrzymywania  PET-u butelkowego”, Zleceniodawca: Zakłady Chemiczne "Jelchem" w Jeleniej Górze, Szczecin, kwiecień 1994; str.36, tab. 4, rys. 3


32.  J. Słonecki, R. Ukielski „Modyfikacja politereftalanu etylenowego i butylenowego (PET i PBT) w kierunku zastosowań do membran trekowych”, Zleceniodawca: INSTYTUT CHEMII i TECHNIKI JĄDROWEJ, WARSZAWA, Szczecin, czerwiec 1996; str. 48, tab.9, rys. 29


33.  R. Ukielski „Opracowanie technologii  modyfikowanego PBT -  Elduru-UŸ o poprawionych właściwościach udarnościowych”, Zleceniodawca: Zakłady Chemiczne "Jelchem" w Jeleniej Górze, Szczecin, wrzesień 1997; str.31, tab. 2, rys. 7


 


SPRAWOZDANIA Zakładu Technologii Elastomerów i Włókien Chemicznych z badań prowadzonych w ramach działalności statutowej
 
 1. R. Ukielski „Włóknotwórcze kopolieteroamidy i włókna z nich otrzymywane, struktura i właściwości”, Nr pracy: 033-0216/15-21, Zleceniodawca: KBN, Szczecin, marzec 1992, str. 41, rys. 15
 2. R. Ukielski „Opracowanie technologii otrzymywania kopolieteroamidów i kopoliestroeteroamidów włóknotwórczych i tworzywowych”, Nr pracy: 033-0216, Zleceniodawca: KBN, Szczecin, marzec 1993, str. 19, tab. 9
 3. R.Ukielski „Otrzymywanie i właściwości blokowych kopoliestroamidów”, Zleceniodawca: KBN, Szczecin, marzec 1994, str. 22, rys. 18, tab. 4
 4. R.Ukielski „Multiblokowe kopolimery na bazie poliamidów”, Zleceniodawca: KBN, Szczecin, marzec 1995, str. 35, rys. 18, tab. 11
 5. R. Ukielski „Multiblokowe kopolimery na bazie poliamidów”, Nr pracy: 037-0233/18-01, Zleceniodawca: KBN, Szczecin, marzec 1996, str. 24, rys. 18, tab. 51
 6. R. Ukielski „Multiblokowe kopolimery na bazie poliamidów”, Nr pracy: 037-0233/18-01, Zleceniodawca: KBN, Szczecin, marzec 1997, str. 57, rys. 69, tab. 7
 7. R. Ukielski, A. Kozłowska „Multiblokowe kopolimery na bazie poliamidów”, Nr pracy: 037-0233/18-01, Zleceniodawca: KBN, Szczecin, grudzień 1997, str. 60, rys. 38, tab. 25
 8. R. Ukielski, A. Kozłowska „Multiblokowe kopolimery na bazie polikondensacji”, Nr pracy: 037-0233/18-01, Zleceniodawca: KBN, Szczecin, grudzień 1998, str. 30, rys. 9, tab. 3
 9. R. Ukielski, „Multiblokowe kopolimery na bazie polikondensacji”, Nr pracy: 037-0233/18-01, Zleceniodawca: KBN, Szczecin, grudzień 1999, str. 29, rys. 11, tab. 5
 10. R. Ukielski, „Multiblokowe kopolimery na bazie poliamidów”, Nr pracy: 037-0233/18-01, Zleceniodawca: KBN, Szczecin, grudzień 2000, str. 17, rys. 8, tab. 4
 11. R. Ukielski, A. Kozłowska „Multiblokowe kopolimery na bazie poliamidów”, Nr pracy: 037-0233/18-01, Zleceniodawca: KBN, Szczecin, grudzień 2001, str. 16, rys. 9, tab. 4

KIEROWANIE GRANTAMI
 1. Ukielski R. Kozłowska A. Spychaj T, Sprawozdanie z: Grant Ministerstwa Nauki i Informatyzacji  nr 7T09B 00421 pt.: Wieloskładnikowe polimery multiblokowe – nowe tworzywa konstrukcyjne i elastomery” str. 1- 140. Zakończony: 31 03 2004  z wynikiem ZNAKOMITY!
 2. Ukielski R., Piątek M., Kondratowicz F.Ł,Sobecki P.P.,, Sprawozdanie z: Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 3T08E 02928 pt.: „Polimerowe materiały z pamięcią kształtu - materiały inteligentne - polimery multiblokowe” str. 1-242

Rozpoczęty maj 2005                 zakończony 11 listopada 2007r.


 1. Promotorski 3T 09B 6928  pt.: ,,Termoplastyczne elastomery kopoli(amido-b-amidy), terpoli(estro-b-amido-b-amidy):synteza, struktura, właściwości"
 2. Rozpoczęty: 29 04 2005             zakończony 10 lipca 2006 

UMOWY BADAWCZE – WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM:


 1. Umowa z dnia 1 czerwca 2005 roku, zakończona 31 stycznia 2006 r o wykonanie pracy badawczej pomiędzy BORYSZEW Spółka Akcyjna Oddział ELANA w Toruniu, a Politechniką Szczecińską z pracy badawczej pt.:

„Opracowanie parametrów technologicznych syntezy wodochłonnych poliestrów PET do zastosowań włóknotwórczych. Przystosowanie technologii produkcji tych polimerów do możliwości technologicznych instalacji znajdującej się na Oddziale Polimeryzacji III BORYSZEW Spółka Akcyjna Odział ELANA w Toruniu – wykonanie szarży pilotowych tworzywa na ww. instalacji” Ukielski R. Kondratowicz F.Ł., Sprawozdanie  str. 1-83,  Kierownik pracy badawczej: dr hab. inż. Ryszard Ukielski, prof. PS


 1. Umowa z dnia 1 kwietnia 2006 roku, zakończona 30 listopada 2007 r. na kwotę 54 900 PLN o wykonanie pracy badawczej pomiędzy BORYSZEW Spółka Akcyjna Oddział ELANA w Toruniu, a Politechniką Szczecińską z pracy badawczej pt.:
 2. „Opracowanie parametrów technologicznych syntezy biodegradowalnych kopoliestrów PET i PTT do produkcji opakowań i folii. Przystosowanie technologii produkcji tych polimerów do możliwości technologicznych instalacji znajdującej się na Oddziale Polimeryzacji III Boryszew Spółka Akcyjna Oddział ELANA w Toruniu – wykonanie szarży pilotowych tworzywa na w/w instalacji”, Ukielski R. Kondratowicz F.Ł., Sprawozdanie  str. 1-43, Kierownik pracy badawczej: dr hab. inż. Ryszard Ukielski, prof. PS

strona w przygotowaniu